Ślubowanie członków Bractwa

Jako członek Bractwa Świętego Izydora ślubuję pogłębiać swoje życie religijne, służyć pomocą wśród braci rolniczej, szerzyć kult św. Izydora Oracza i propagować wartości, którymi żył święty patron – tak brzmiały słowa roty, które wypowiedzieli członkowie Bractwa Św. Izydora.
Na kwartalne spotkanie  formacyjne czciciele św. Izydora przybyli dnia 4 marca do  parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Kazanicach. Mszę Św. koncelebrowali ks. kan. Jerzy Hirsz, miejscowy proboszcz, ks. kan. Zbigniew Gański, diecezjalny duszpasterz rolników oraz ks. kan. Stanisław Grzywacz, moderator Bractwa.  Uczestniczył w niej wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski oraz poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” RI Regionu Warmii i Mazur.
W homilii ks. Gański, nawiązując do tekstów liturgicznych dnia, zwracał uwagę na potrzebę ciągłego umacniania swojej wiary, która jest możliwa dzięki zbliżeniu się do Chrystusa w codziennym życiu,  głęboką modlitwę i Eucharystię. Podobnie jak apostołom na Górze Tabor potrzeba nam chęci przemiany samego siebie. Tylko wtedy, kiedy najpierw napełnieni zostaniemy Chrystusem, będziemy w stanie przemieniać świat – podkreślał. Taki obowiązek przemiany siebie i świata spoczywa również na członkach Bractwa Świętego Izydora, którzy poprzez modlitwę i działanie mają obowiązek przemiany świata – dodał. tylko idąc za Chrystusem możemy dojść do celu.
Podczas uroczystej Mszy Św. członkowie Bractwa złożyli przyrzeczenie, otrzymali legitymacje oraz pamiątkowe odznaki. Na zakończenie uczczono relikwie św. Izydora.
Po Mszy Św. konferencję do członków Bractwa wygłosił ks. kan. Stanisław Grzywacz. Tematem przewodnim była przypowieść o synu marnotrawnym ujęta w kontekście hasła roku liturgicznego „Kościół naszym domem”. Oddalanie się od Boga świadczyć może o tym, ze za mało kochamy Pana Boga. Musimy jednak pamiętać, że Bóg do niczego nas nie zmusza, lecz na nas czeka i bezgranicznie kocha, jak starszego syna z przypowieści – mówił ks. Moderator i dodawał  -  Swoją postawą, podobnie jak powracający, skruszony syn, wyznając szczerze swój grzech,  możemy odzyskać błogosławieństwo i miłość Ojca .
Następna część spotkania Bractwa odbyła się w świetlicy wiejskiej, w której parafianie przygotowali agapę. W miłej atmosferze omawiano kolejne sprawy Konfraterni, szczególnie pamiętając o patronalnym święcie.
Na czwarte kwartalne spotkanie na dzień 10 czerwca zaprosił do swojej parafii (św. Wojciecha w Lidzbarku)  ks. kan. Stanisław Grzywacz. Serdecznie zapraszamy już dziś wszystkich czcicieli świętego Izydora. Spotkanie rozpocznie się o g. 12.30  Mszą Święta.

*****

Bractwo Świętego Izydora w Koszelewach.

W 2. niedzielę Adwentu członkowie Bractwa Świętego Izydora i czciciele patrona rolników spotkali się w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach (dekanat Rybno) na kwartalnym diecezjalnym spotkaniu.
Mszę świętą koncelebrowali: proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Marian Zbrojski, wykładowca wydziału teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ks. dr Dariusz Kotecki oraz diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański.
Homilię wygłosił ks. Dariusz Kotecki. Mówił, że adwent to czas, kiedy oczekujemy na Jezusa Chrystusa, który jest pocieszeniem dla człowieka w chwilach smutnych oraz towarzyszem w chwilach nadziei i radości.  Pan Bóg chce wejść do historii naszego życia, wiec człowiek powinien stawać w prawdzie swojego życia – dodał. ks. kaznodzieja.
Następnie wspólnie modlono się o wstawiennictwo św. Izydora  słowami litanii do patrona rolników i oddano jemu cześć poprzez ucałowanie relikwii.
Po Mszy św. ks. Kotecki wygłosił referat na temat „Kościół naszym domem”. Nawiązując w ten sposób do hasła nowego roku liturgicznego. Podkreślał, że Kościół jest wspólnotą ludzi, która słucha Słowa Bożego i czerpie moc z sakramentów. Jedynym fundamentem Kościoła jest Jezus Chrystus. Od przyjęcia sakramentu chrztu świętego, poprzez krzyż, znak chrześcijaństwa, należy realizować swoja tożsamość. Wtedy będziemy mogli zrozumieć drugiego człowieka – mówił ks. Kotecki. To zadanie możne pomóc nam realizować właśnie wspólnota Kościoła. Co więc należy czynić, aby Kościół był rzeczywiście naszym domem i abyśmy realizowali nasze zadania jako chrześcijanie?
Wykładowca podkreślał, że należy czytać Pismo Święte, żyć nim na co dzień, doskonalić własną formację, korzystać z sakramentów, odrzucić grzech, otworzyć się na Pana Boga i Jego plany wobec nas. Wtedy dostaniemy życie prawdziwe i to jest właśnie tajemnica Kościoła, jako wspólnego domu. Słowo Boże oraz sakramenty dają życie i dzięki temu stajemy się w pełni człowiekiem Kościoła Chrystusowego.
Trzecia część spotkania członkowie Bractwa spędzili w radosnej atmosferze przy smacznym poczęstunku przygotowanym przez parafian i ks. proboszcza z Koszelew. Do wspólnoty zostali przyjęci kolejni czciciele świętego Izydora z Madrytu.
Wspólna modlitwa zakończyła grudniowe zebranie konfraterni rolników diecezji toruńskiej. Na następne spotkanie czcicieli św. Izydora Oracza zapraszamy w 2. niedzielę Wielkiego Postu do parafii w Kazanicach w dniu 4 marca 2012 roku.


*******

Zawierzali bractwo Maryi

W dniu 2 października do parafii pw. św. Bartłomieja w Unisławiu przybyli na kolejne spotkanie członkowie Bractwa św. Izydora.
Mszę św. w intencji Bractwa odprawiali: ks. Stanisław Grzywacz, diecezjalny moderator konfraterni i ks. Zbigniew Gański, diecezjalny duszpasterz rolników.
W homilii ks. Grzywacz przypomniał jedną z czterech dróg do świętości Izydora Oracza – zawierzenie Matce Bożej. W rozpoczynającym się miesiącu maryjnym – różańcowym październiku – nie zapominajmy o Matce Bożej – mówił ks. Grzywacz. Poprzez modlitwę możemy dla siebie i dla swoich rodzin wyprosić wiele łask. Oprócz modlitwy to praca stanowi pełnię człowieczeństwa, więc uczciwie wykonywana przynosi satysfakcję i korzyść nie tylko rolnikowi, ale również społeczności. Przypomniał o szacunku dla ziemi – matki żywicielki. Kaznodzieja zachęcał nie tylko rolników do pełnego zaufania i zawierzenia swojego życia Maryi. Rolnik – wzorem swojego patrona św. Izydora - powinien łączyć pracę i modlitwę – podkreślał ks. moderator.
Po Mszy św. uczczono relikwie św. Izydora prosząc o potrzebne łaski. Następnie w salce parafialnej odbyło się zebranie robocze, na którym dyskutowano m.in. o rozwoju i planach działania Bractwa św. Izydora w diecezji.  Do grona konfraterni rolników przyjęto kolejnych członków.
Zaprezentowano uzupełnione drugie wydanie modlitewnika św. Izydora.  Wydarzenia i informacje związane z Bractwem można odnaleźć na stronie internetowej duszpasterstwa rolników: www.duszpasterstworolnikow.pl . Wybrano kolejny termin i miejsce spotkania, a mianowicie 4 grudnia w parafii w Koszelewach, na które zapraszano kolejnych czcicieli św. Izydora.

******

Spotkanie założycielskie Bractwa

Niedziela 17 lipca wpisuje się w historię Bractwa św. Izydora jako dzień, w którym po raz pierwszy spotkali się czciciele świętego Izydora, aby zainaugurować działalność Bractwa w diecezji toruńskiej. Mszy św. przewodniczył ks. Zbigniew Gański diecezjalny duszpasterz rolników w asyście ks. Tadeusza Brezy proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lubawie, gospodarza miejsca.

Duszpasterz rolników homilię poświęcił wyjaśnienie tematu dwóch filarów bractwa, czyli istocie modlitwy oraz jedności z Panem Bogiem i ludźmi.

Członek bractwa otacza swoją codzienną modlitwą sprawy rolników, mieszkańców wsi, diecezji i całego Kościoła. Trzeba liczyć się z tym, że modlitwa może wymagać ofiary,. Ile czasu damy Bogu na modlitwie, stokroć tyle otrzymamy – podkreślał duszpasterz rolników- więc pozwólmy działać Panu Bogu. Modlitwą można wyprosić Boże błogosławieństwo w pracy na roli, a bez niego każda praca jest bezowocna. Tworząc jedność z Panem Bogiem rolnik powinien współpracować z bratem rolnikiem, aby plon był obfity. Człowiek modlitwy i jedność będzie zdolny do bycia solidarnym z bliźnim. Jako członkowie Bractwa św. Izydora, za wzorem naszego patron, poprzez służbę bliźniemu wyrażajmy miłość do Pana Boga i Jego matki. Bądźmy silni modlitwą, umacniajmy się zawierzając Matce Bożej, i nie odmawiajmy pomocy i wsparcia potrzebującemu – dodał na koniec ks. Gański.
Mszę św. uświetnił chór Apasjonata z Lubawy.
Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie założycielskie, podczas którego przypomniano podstawowe zadania Bractwa. Następnie wybrano Kapitułę. 
Prezesem Bractwa św. Izydora w diecezji toruńskiej został Stanisław Kołodziej,
wiceprezesem – Andrzej Lendzion,
natomiast na sekretarza wybrano Zbigniewa Makowskiego.

Moderatorem Konfraterni został ks. kan. Stanisław Grzywacz, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku.
Postanowiono, że członkowie Bractwa będą się spotykać przynajmniej 4 razy w roku w różnych parafiach naszej diecezji. Najbliższe odbędzie się w pierwszą niedzielę października (2.10.2011) w parafii pw. św. Bartłomieja w Unisławiu. Zapraszamy kolejne chętne osoby do wstąpienia do Bractwa.



Prezes Stanisław Kołodziej













Wiceprezes Andrzej Lendzion









Sekretarz Zbigniew Makowski


  
                

******

 1/ Na mocy dekretu J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, biskupa toruńskiego, w dniu 13 maja 2011 r. zostało powołane Bractwo św. Izydora w diecezji toruńskiej.

2/ Statut
Bractwo św. Izydora to wspólnota religijna zrzeszająca osoby świeckie i duchowne,  działająca na terenie diecezji toruńskiej i ściśle działająca we współpracy z hierarchią kościelną diecezji.

Bractwo św. Izydora w diecezji działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego.   

Cele:

- pogłębianie religijnego życia rolników, mieszkańców wsi i członków Bractwa,

- wzajemna pomoc wśród braci rolniczej,

- prowadzenie działalności religijnej,

- prowadzenie działalności społecznej

 

Zadania:

- szerzenie kultu św. Izydora Oracza, patrona rolników,

- propagowanie wartości, którymi żył św. Izydor: praca, modlitwa, kult Matki Bożej i pomoc

   bliźniemu,

- upowszechnianie wiedzy o św. Izydorze,

- upowszechnianie fo rm gospodarowania w sposób nieszkodzący drugiemu człowieko wi i środowisku,  

- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych wsi i małych miast,

- kultywowanie tradycji ludowych, narodowych, religijnych,

- rozwój świadomości narodowej i kulturowej,

- działania   na rzecz integracji mieszkańców wsi i małych miast, rozwijania kontaktów

   i współpracy między społecznościami,

 

Sposoby realizacji:

- codzienna modlitwa członka Bractwa w intencji diecezji i rolników,

- uczestniczenie w spotkaniach rejonowych i diecezjalnych Bractwa,

- współorganizowanie patronalnego święta ku czci św. Izydora,

- opieka nad obrazami, relikwiami i miejscami związanymi ze św. Izydorem w diecezji

- uczestniczenie w  nabożeństwach ku czci św. Izydora

- organizowanie nabożeństw związanych z pracą rolniczą w ciągu roku: święcenie pól

   (25 kwietnia – św. Marka), dni krzyżowe, święcenie ziół (15 sierpnia – Matki Boskiej

    Zielnej), dziękczynienie za plony, święcenie ziarna itp.

- kultywowanie tradycji rolniczych związanych ze świętami religijnymi, m.in. Bożym Ciałem,

   Zesłaniem Ducha Świętego,

- organizowanie pogadanek, referatów, odczytów,

- organizowanie  konkursów (szczególnie wśród dzieci i młodzieży),

- organizowanie wystaw,

- współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi w kraju i za granicą oraz

   samorządami, które w statutach stawiają sobie podobne cele,

- prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej czasopism, książek, broszur

   o tematyce z zakresu działania Bractwa.

Zrzeszanie:

- przynależność jest dobrowolna

- do Bractwa może należeć osoba świecka i duchowna, która akceptuje jego cele i wyraża wolę działania w Bractwie

- członkowie Bractwa zapisani są w księdze brackiej.

Odpusty:
15 maja, we wspomnienie liturgiczne św. Izydora Oracza z Madrytu
Wewnętrzna organizacja Bractwa:

- władze wyłaniane poprzez powszechny wybór na 2-letnią kadencję:

          -/  moderator (osoba duchowna),

          -/ kapituła: prezes,  wiceprezes, sekretarz

- pełnione funkcje są dobrowolne, bezpłatne i nie są źródłem innych korzyści majątkowych

Sprawozdania:


Sprawozdania roczne z działalności Bractwa św. Izydora są składane w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

©2013-2015 Powered by Twoje-Miasto Sp. z o.o. SYSPiR CMS